Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

• Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“ , į. k. 300554668, buveinės adresas: Šarkuvos g. 27-23, LT-48159 Kaunas, valdomos interneto svetainės https://www.mokslofestivalis.eu/ (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

• Interneto svetainę administruoja VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, į. k. 300554668, buveinės adresas: Šarkuvos g. 27-23, LT-48159 Kaunas, veikianti kaip su svetaine susijusių paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas).

• Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir jos pagalba teikiamomis paslaugomis, Jūs kaip Interneto svetainės bei teikiamų paslaugų naudotojas privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

• Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.

• Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

• Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Jūsų naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Interneto svetaine naudosite pažeisdamas šią Politiką ar bandysite pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

• Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

o Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

o Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

o Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

o Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

o Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

o Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

o Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

• Interneto tinklapyje naudojantis trečiųjų šalių – „Facebook“, „Google Maps“  – paslaugomis, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.  Todėl naudojantis šių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

• Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

•  Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

• Pateikdamas asmens duomenis, Jūs suteikiate Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

•  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

III. Registruotų vartotojų asmens duomenų tvarkymas

•  Teikėjas savo Interneto svetainėje suteikia galimybę pasitikrinti savo registracijas į renginius, iš anksto užsiregistruoti į renginį. Registruodamiesi Jūs turite pateikti tokią informaciją:

o Vardą;

o Elektroninio pašto adresą;

o Telefono numerį;

o Informaciją apie tai, į kokį renginį registruojatės.

• Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

IV. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

• Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

• Tvarkydamos ir saugodamos Jūsų asmens duomenis trečiosios šalys laikosi jų skelbiamos privatumo poilitikos.

• Jei pageidaujate pareikšti pretenziją dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jūsų duomenimis, galite susisiekti su Teikėju el. paštu info@mokslofestivalis.eu arba atvykę į Teikėjo buveinę.

• Jei nesate patenkinti Teikėjo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Jūsų asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

V. Baigiamosios nuostatos

• Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

• Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

• Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

• Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

• Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Slapukų naudojimo taisyklės

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia? 

Slapukai yra nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų įrenginį (kompiuterį ar mobilųjį telefoną) iš Jūsų lankomų svetainių. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę Jūsų interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

Kokius slapukus naudoja MOKSLOFESTIVALIS.EU?

„Google Analytics“ (_ga, _gat) slapukai naudojami mūsų svetainės tobulinimui analizuojant naudotojo elgesį. Šie slapukai suteikia mums tokią informaciją, svetainės lankytojų skaičius, kuriuos puslapius naudodojai aplanko, ir kiek laiko praleido mūsų svetainėje. Visa _ga ir _gat slapukų surinkta informacija apibendrinama su panašia informacija, gauta iš kitų naudotojų, todėl yra anoniminė. Nenustatome atskirų lankytojų. _ga slapukas nustoja galioti po dvejų metų, o _gat slapukas – nustoja galioti po dešimt minučių.

Jeigu norite, kad „Google Analytics“ nerinktų statistikai duomenis galite tai atlikti čia.

Ar sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?